ildrag

Switch to desktop Register Login

Përdorimi i faqes së internetit të Ildrag.Shpk
Tekstet e shfaqura në këtë faqe interneti kanë si qëllim vetëm informimin. Ildrag.Shpk nuk është përgjegjës për gabime të mundshme, mosveprimeve të llojeve të ndryshme, apo cdo lloj dëmi, direkt, indirekt apo aksidental që mund të rezultojë nga leximi ose përdorimi i materialeve të publikuara, ose të cdo llojë forme tjetër përmbajtjeje të pranishme në faqe ose për aksesin apo përdorimin e materialeve të përmbajtura në faqet e listuar ose bashkangjitura. Ildrag.Shpk rezervon të drejtën për të ndryshuar përmbajtjen e faqes dhe njoftimeve në çdo kohë dhe pa njoftim paraprak.
Të drejtat e autorit

Përmbajtja e faqes - skripti, grafika, tekst, tabelave, imazheve, tingujve, dhe të gjitha informacioneve të tjera të paraqitura në çdo lloj forme - janë të mbrojtura sipas legjislacionit mbi pronën intelektuale. Çdo produkt ose kompani të përmendur në këtë faqe janë marka tregtare të pronarëve përkatës ose të mbajtësit të tyre dhe mund të jenë të mbrojtura nga patenta dhe / ose të drejtat e autorit të dhëna ose të regjistruara nga autoritetet. Çdo shkelje do të ndiqen penalisht në gjykatat kompetente.
Aksesi në faqet e lidhura
Ildrag.Shpk nuk ka përgjegjësi për faqet e jashtme, të cilat mund të hapen nëpërmjet lidhjeve të përmbajtura në faqen e saj, të siguruara si një shërbim për përdoruesit e rrjetit pa përfshirë miratimin e këtyre vendeve/kompanive/ agjensive etj.
Privatësia
Të dhënat e vendosura në faqen e internetit të Ildrag.Shpk do të trajtohen sic kërkohet nga ligjet e privatësisë. Të dhënat personale shfaqen vetëm për kohën e nevojshme për të arritur qëllimet për të cilat ato janë mbledhur. Përdoruesit që kanë dhënë të dhënat e tyre në faqen e internetit të Ildrag.Shpk do të ketë të drejtë në çdo kohë për të kontrolluar saktësinë e tyre.